Greitoji medicinos pagalba  
  • Teo                 03
  • Telia             103
  • Bitė, Tele 2   033
 

Registracija pas gydytojus

   

Dabar prisijungęs: Guest

Informacija

VIEŠOJI ĮSTAIGA BIRŽŲ LIGONINĖ

Vilniaus g. 115, 41115 Biržai, tel. (8 450)  43 090,  faks. (8 450)  32 993, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190570182

 

 

Biržų rajono tarybai

2012-03-02    Nr. SD-165

 

 

 DĖL 2011 METŲ VšĮ BIRŽŲ LIGONINĖS VEIKLOS ATASKAITOS

 

 Pagrindinis Biržų ligoninės veiklos tikslas - rajono gyventojų sveikatos priežiūra, prieinamų ir tinkamų ligoninės licencijoje nurodytų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimas.

Ligoninės veiklos uždaviniai :

- teikti specializuotas kvalifikuotas pirmines ir antrines stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas;

- teikti specializuotas kvalifikuotas antrines ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas ir teikti būtinąją medicinos pagalbą.

Pagrindiniai veiklos rezultatai per 2011 metus:

Ataskaitiniais metais gydėsi 4826 pacientai, lovos funkcionavimas buvo 249 dienos, stacionarinių lovų fondo panaudojimo procentas - 77,8. Vidutinė gydymo trukmė - 6,1 d. Atlikta  1508 operacijos, iš jų didžiųjų 895 ir 1355 hemodializės. Palaikomojo gydymo  ir slaugos  skyriuje per metus gydėsi 276 ligoniai,paliatyviosios pagalbos-14, lovos funkcionavimas - 359,9 dienos. Vidutinė gydymo trukmė - 43 d.

 Ataskaitiniais metais  buvo suteikta 30139  antrinio lygio konsultacijų.

 2011 metų pradžioje ligoninėje buvo  245  darbuotojai:

-  gydytojų   -  55

-  bendrosios praktikos slaugytojų  - 107

-  kitų darbuotojų   -  83.

 

2011 metų pabaigoje ligoninėje buvo  239 darbuotojai :

-  gydytojų  -   53

-  bendrosios praktikos slaugytojų – 105

-  kitų darbuotojų     -   81.

Finansinėje atskaitomybėje rodomas kaip dalininkų kapitalas- 307089 Lt, tačiau savivaldybės nepatvirtintas, nors Ligoninės  auditas tai konstatavo.  Savivaldybei kiekvienais metais buvo rašytas  ne vienas  prašymas  patvirtinti  šį dalininkų kapitalą.

2011 metais gauta pajamų 11mln. 303,8 tūkst. Lt iš jų:

už suteiktas medicinos paslaugas už 10 mln. 523,7 tūkst. Lt iš Panevėžio, Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos TLK.

Ataskaitiniais metais gauta pajamų iš TLK už medicinos paslaugas 684,7 tūkst. Lt daugiau negu 2010 metais. 2011 metų gruodžio mėnesį buvo dalinai padidintos ligoninės pajamos, apmokant už balą nuo 0,89 Lt iki  0,92 Lt už  2011 metų sausio-gegužės mėnesius.

2011 metais  gauta papildomai pajamų už apmokamas medicinines paslaugas 179,7 tūkst. Lt.

- finansavimo pajamos sudaro 600,4 tūkst. Lt, iš jų iš valstybės biudžeto 82,1 tūkst. Lt; iš savivaldybės biudžeto -142,9 tūkst. Lt; iš Europos Sąjungos lėšų med. įrangai, fizioterapijos kabineto remontui ir administravimo bei viešinimui - 196,2 tūkst. Lt; pajamos iš kitų šaltinių sudaro 179,2 tūkst. Lt.

Ataskaitiniais metais  buvo gauta lėšų iš Savivaldybės :

- 19000,00 Lt  rezidentės  anesteziologės studijoms paremti;

- 82714,00 Lt  gauta  medicininės  įrangos  įsigijimui  iš  ES  daliniam finansavimui;

- 39175,00 Lt gauta ligoninės lifto įrangai, nors savivaldybės biudžete buvo numatyta  100000,00 Lt;

- 2000,00 Lt gauta pagal paruoštą projektą vaikų raidos centrui.

Ataskaitiniais metais sąnaudos sudaro  10 mln. 942,6 tūkst. Lt :

Etatų sąraše nurodytiems darbuotojams priskaičiuotas darbo užmokestis sudaro 5772780 Lt, dirbusių pagal terminuotas darbo sutartis- 3532 Lt; atskaitymai soc. draudimui sudaro dirbusių pagal etatų sąrašą - 1793804 Lt, dirbusių pagal terminuotas darbo sutartis  1094 Lt.  Nuo 2011 metų sausio mėnesio buvo atstatytas darbuotojams pareigybinis  darbo užmokestis, kuris buvo sumažintas darbuotojų sutikimu 2010 metais.

Ligoninės vyriausiajam gydytojui 2011 metais  priskaičiuota darbo užmokesčio 65931 Lt,  tai pat gruodžio mėnesį priskaityta 5124 Lt. vieno mėnesio išmokos  pagal Savivaldybės tarybos sprendimą.

Valdymo sąnaudas sudaro 2,67 proc. nuo bendrų sąnaudų. Sąnaudas valdymui sudaro administracijos darbuotojų darbo užmokestis, atskaitymai soc.draudimui ir atostogų rezervui už neišnaudotas kasmetines atostogas, komandiruotės, transporto, ryšių,  patalpų, šildymo, elektros, prekių ir  kt. sąnaudos.

Medikamentams ir kitoms medicininėms priemonėms sąnaudos sudaro 1mln. 526,1 tūkst. Lt. arba 13 procentų visų sąnaudų.

Išmokų  kolegialių organų  nariams 2011 metais nebuvo.

2011 metais Ligoninė įsigijo ilgalaikio turto :

2011 metais  Ligoninė įsigijo ilgalaikio turto už  1435876 Lt, iš jų 7523 Lt kompiuterinė įranga gauta paramos būdu, 1249547 Lt medicininė įranga iš ES lėšų (iš jų  82714 Lt  Biržų rajono savivaldybės lėšos), 178806 Lt kitas ilgalaikis materialusis turtas (iš jų  39175 Lt Savivaldybės lėšos lifto įrengimui). 2011 m.  nurašyta  IMT  už 79037 Lt.

Ligoninė naudoja dalį ilgalaikio materialaus turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas vykdant veiklą, kurio  įsigijimo ar pasigaminimo savikaina  yra  734703 Lt, iš jų :

Medicinos įranga        694045 Lt;

Baldai                         5935 Lt;

Kompiuterinė  įranga   8190Lt;

Kitas ilgalaikis turtas     26533 Lt.

IMT, kuris nebenaudojamas veikloje, nėra.

IMT, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, nėra.

IMT, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, nėra.

Įstaiga pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis 2011 metais neįsigijo IMT.

Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likučio vertė iki grynosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargose nebuvo apskaitomas  ilgalaikis materialusis, skirtas parduoti, kadangi tokio turto nėra.

Ataskaitinio  laikotarpio  pradžioje  įstaiga turėjo  atsargų už 544797 Lt, iš jų medikamentų  ir kitų medicininių priemonių, už 454731 Lt, ūkinių medžiagų už 27664 Lt, kuro už 732 Lt , maisto už 125 Lt, ūkinio inventoriaus už 61545 Lt.

Ataskaitinio  laikotarpio pabaigoje įstaiga turi  atsargų už 566313 Lt, iš jų medikamentų ir medicininių priemonių už 461870 Lt, ūkinių medžiagų už 25330 Lt, kuro už 922 Lt, maisto produktų už 160 Lt, ūkinio inventoriaus už  77983 Lt, autodetalių už 48 Lt.

Atsargų, perduotų laikyti tretiesiems asmenims, įstaiga neturi.

Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.

2011 metų gruodžio 31 d.įsiskolinimas tiekėjams sudaro 1511681 Lt, iš jų už medicinos įrangą 1249546,80 Lt. Kreditorinis įsiskolinimas padidėjo todėl, kad 2011 metais buvo gauta medicininės įrangos, kuri turi būti finansuojama iš ES fondų lėšų, tačiau dėl užsitęsusių apmokėjimo procedūrų buvo pratęstas terminas iki 2012 metų balandžio 30 d. Be to, Biržų  rajono savivaldybė 2011 metais  iš rajono biudžeto pervedė tik 39175 Lt ligonių liftui įrengti, nors buvo skirta 100000 Lt, todėl likome skolingi už lifto įrangą tiekėjams 91409 Lt.

Informacija apie gautas paskolas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pagal įsipareigojimų įvykdymo terminus nerodoma, kadangi Įstaiga neturi paskolų.

 

 

Vyriausiojo gydytojo pavaduotojas,

pavaduojantis vyriausiąjį gydytoją                                                                    Algimantas Gailiūnas