Greitoji medicinos pagalba  
  • Teo                 03
  • Telia             103
  • Bitė, Tele 2   033
 

Registracija pas gydytojus

   

Dabar prisijungęs: Guest

Informacija

VIEŠOJI ĮSTAIGA BIRŽŲ LIGONINĖ

Vilniaus g. 115, 41115 Biržai, tel. (8 450)  43 090,  faks. (8 450)  32 993, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190570182

 

 

Biržų rajono tarybai

2013-03-29

 

 

 

DĖL VŠĮ BIRŽŲ LIGONINĖS VEIKLOS ATASKAITOS UŽ  2012 METUS

Pagrindinis Biržų ligoninės veiklos tikslas - rajono gyventojų sveikatos priežiūra, prieinamų ir tinkamų ligoninės licencijoje nurodytų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimas.

Ligoninės veiklos uždaviniai :

-teikti specializuotas kvalifikuotas pirmines ir antrines stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas;

-teikti specializuotas kvalifikuotas antrines ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas ir teikti būtinąją medicinos pagalbą.

Pagrindiniai veiklos rezultatai per 2012 metus :

Ataskaitiniais metais gydėsi 4631 pacientai, lovos funkcionavimas buvo 236,1 dienos, stacionarinių lovų fondo panaudojimo procentas - 73,8. Vidutinė gydymo trukmė - 6,0 d. Atlikta  1445 operacijos, iš jų didžiųjų 503 ir 1307 hemodializės. Palaikomojo gydymo  ir slaugos  skyriuje per metus gydėsi 293 ligoniai,paliatyviosios pagalbos-17, lovos funkcionavimas - 359,9 dienos. Vidutinė gydymo trukmė – 43,7 d.

Ataskaitiniais metais  buvo suteikta 36518  antrinio lygio konsultacijų.

2012metų pradžioje ligoninėje buvo  239  darbuotojai:

-         gydytojų   -  53

-         bendrosios praktikos slaugytojų  - 105

-         kitų darbuotojų   -  81.

2012 metų pabaigoje ligoninėje buvo 239  darbuotojai :

-         gydytojų  -   50

-         bendrosios praktikos slaugytojų – 104

-         kitų darbuotojų     - 85 .

Finansinėje atskaitomybėje rodomas kaip dalininkų kapitalas - 307089Lt, tačiau savivaldybės nepatvirtintas, nors Ligoninės  auditas tai konstatavo.  Savivaldybei kiekvienais metais buvo rašytas  ne vienas  prašymas  patvirtinti  šį dalininkų kapitalą.

2012 metais gauta pajamų 11mln.11,2 tūkst.Lt arba 292,602tūkst.Lt mažiau negu 2011metais iš jų:

-         už suteiktas medicinos paslaugas už 10 mln.195,2tūkst. Lt iš Panevėžio, Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos TLK.

Ataskaitiniais metais gauta pajamų iš TLK už medicinos paslaugas 328,5 tūkst. Lt mažiau negu 2011 metais. 2012 metų spalio mėnesį buvo dalinai padidintos ligoninės pajamos, apmokant už balą nuo 0,89 Lt iki  0,92 Lt už  2012 metų sausio-rugpjūčio mėnesius ir 2012 metais gruodžio

mėnesį už rugsėjo-lapkričio mėnesius , bet  kadangi buvo viršytos ambulatorinės paslaugų kvotos , todėl balo vertė ataskaitiniais metais tik 0,90Lt.

2012 metais  gauta papildomai pajamų už apmokamas medicinines paslaugas ir kitas paslaugas 200,031 tūkst. Lt.

- finansavimo pajamos sudaro 615,9tūkst.Lt, iš jų iš valstybės biudžeto 99,2 tūkst. Lt; iš savivaldybės biudžeto – 100,4 tūkst. Lt; iš Europos Sąjungos lėšų med. įrangai ir administravimo bei viešinimui – 395,2 tūkst.Lt; pajamos iš kitų šaltinių sudaro  21,2 tūkst.Lt.

Ataskaitiniais metais  buvo gauta lėšų iš Savivaldybės  215537 Lt iš jų :

-         19000,00 Lt  rezidentės  anesteziologės studijoms paremti;

-         24998,00 Lt  ligoninės stogelių ir laiptų remontui

-   145000Lt,Lt  gauta ligoninės lifto įrangai,

-   26539Lt gauta  vaikų raidos centrui socialinio darbuotojo darbo užmokesčiui ir soc.draudimui

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2012 metais sudaro 11016873 Lt, iš jų

priskaičiuota  darbo užmokesčio  etatų sąraše nurodytiems darbuotojams atskaičius kompensuotas sumas sudaro 5594347 Lt;

dirbusių pagal terminuotas darbo sutartis 10496 Lt;

atskaitymai soc. draudimui sudaro dirbusių    pagal etatų sąrašą 1737025  Lt,

dirbusių pagal terminuotas darbo sutartis 3251   Lt,

Valdymo sąnaudas sudaro   3,02  proc. nuo bendrų sąnaudų.  Sąnaudas valdymui sudaro administracijos darbuotojų darbo užmokestis, atskaitymai soc.draudimui ir atostogų rezervui už neišnaudotas kasmetines atostogas, komandiruotės, transporto, ryšių,  patalpų, šildymo, elektros, prekių ir  kt. sąnaudos.

Vyriausiajam gydytojui  2012 metais  priskaičiuota  darbo  užmokesčio  65274,42Lt  ir  20222,02 Lt atskaitymų  soc. draudimui.

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro:

Šildymo                                                                       319940 Lt

Elektros energijos                                                       127550 Lt

Vandentiekio ir kanalizacijos                                       81424 Lt

Ryšių paslaugų                                                              20681 Lt

Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos                           21283 Lt

IŠ  VISO  :                                                                 570878 Lt.

Medikamentams , kitoms medicininėms priemonėms ir kitoms atsargoms sąnaudos sudaro 1mln. 449 tūkst. Lt arba 13,2 procentų visų sąnaudų.

Išmokų  kolegialių organų  nariams 2012 metais nebuvo.

2012 metų sausio mėn.01d. įmonės sukauptas perviršis sudarė  2365449 Lt, dalininkų kapitalas  (Biržų rajono savivaldybės kapitalas ) sudarė 307089 Lt.

2012 metais  Įstaigos  deficitas 128305 Lt  , kadangi 2012 metais buvo sumažintas ligoninės

medicinos paslaugų balas ir gauta 328432 Lt pajamų mažiau.2012metų gruodžio 31d.sukautas perviršis  sudaro  2237144 Lt.

2012 metų gruodžio  31 dieną Ligoninė  turi piniginių lėšų , kadangi liko neapmokėtas kreditorinis įsiskolinimas už gruodžio mėnesį  tiekėjams  už medikamentus ir paslaugas , darbo užmokestis darbuotojams, gyventojų pajamų mokestis ir įmokos į garantinį fondą valstybės biudžetui , atskaitymų soc. draudimui įmokos .

2012 metais Ligoninė įsigijo ilgalaikio turto už 1185963 Lt, iš jų :

1121131Lt medicininė įranga , kitas ilgalaikis materialusis turtas 63083LT , baldų už 1749 Lt. 2012m. nenurašyta  IMT.

Ligoninė naudoja dalį ilgalaikio materialaus turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, kurio  įsigijimo ar pasigaminimo savikaina  yra  466822 Lt, iš jų :

Nematerialusis turtas        8750Lt;

Medicinos įranga         416425Lt;

Baldai ir biuro įranga    41647 Lt;

IMT, kuris nebenaudojamas veikloje, nėra.

IMT, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, nėra.

IMT, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, nėra.

Įstaiga pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis 2012 metais neįsigijo IMT.

Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likučio vertė iki grynosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargose nebuvo apskaitomas  ilgalaikis materialusis, skirtas parduoti, kadangi tokio turto nėra.

Ataskaitinio  laikotarpio  pradžioje  įstaiga turėjo  atsargų už  566313Lt, iš jų medikamentų ir medicininių priemonių už 461870 Lt, ūkinių medžiagų už 25330 Lt, kuro už 922 Lt, maisto produktų už 160 Lt, ūkinio inventoriaus už  77983 Lt, autodetalių už 48 Lt.

Ataskaitinio  laikotarpio pabaigoje įstaiga turi  atsargų už 608350Lt , iš jų medikamentų ir medicininių priemonių už 500189 Lt, ūkinių medžiagų už 30409 Lt , kuro  už 558 Lt, maisto produktų už 250 Lt , ūkinio inventoriaus už  76944 Lt.

Tretiesiems asmenims laikymui perduotų atsargų įstaiga neturi.

Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.

2012metų gruodžio mėn. 31d.įsiskolinimas tiekėjams sudaro 167894Lt.Atskaitymui už darbuotojų nepanaudotas atostogas iki 2012 metų gruodžio 31d. darbo užmokesčiui ir atskaitymams soc. draudimui 530953Lt. Kreditorinis įsiskolinimas sumažėjo kadangi 2011metais buvo gauta medicininės įrangos, kuri  finansuojama iš ES fondų lėšų, tačiau dėl užsitęsusių apmokėjimo procedūrų buvo pratęstas terminas iki 2012 metų balandžio mėn.30 d. ir 2012 metais atsiskaitymas su tiekėjais pagal projektą buvo baigtas.

Informacija apie gautas paskolas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pagal įsipareigojimų įvykdymo terminus nerodoma, kadangi Įstaiga neturi paskolų .

 

 

Vyriausiasis  gydytojas                                               Nikolajus      Jeloza