Greitoji medicinos pagalba  
 • Teo                 03
 • Telia             103
 • Bitė, Tele 2   033
 

Registracija pas gydytojus

   

Dabar prisijungęs: Guest

Informacija

PACIENTŲ PAREIGOS

1. Pacientas, norėdamas Ligoninėje gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus).

2. Pacientas privalo paskirtu laiku atvykti į Ligoninę stacionarizavimui, vizito pas gydytoją, laiku atvykti dėl operacijų, apžiūros ar tyrimų.

3. Pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis Ligoninės vidaus tvarkos taisyklėmis ir laikytis juose nustatytų reikalavimų. Laikytis ligoninės skyriuje nustatyto dienos režimo

4. Pagarbiai elgtis su ligoninės darbuotojais, kitais pacientais  ir lankytojais.

5. Suteikti Ligoninės specialistams informacijos apie savo sveikatą (buvusius ir esamus susirgimus), turimą ypač pavojingų užkrečiamų ligų infekciją, alergines reakcijas, vartojamus vaistus, žalingus įpročius ir kitus žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.

6. Pasirašytinai susipažinti su jam pateiktais Ligoninės nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.

7. Pacientas, po to, kai informuojamas apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, privalo raštu patvirtinti savo sutikimą ar atsisakymą dėl sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo. Pasirašęs šį sutikimą privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas, įskaitant gydymą, slaugą  ir profilaktiką, ir informuoti juos apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.

Informuoti gydantį gydytoją apie sveikatos būklės pasikeitimus gydymo metu, gydymo, slaugos ir diagnostikos procedūrų netoleravimą, apie atsisakymą vartoti kuriuos nors vaistus, atlikti procedūras, tyrimus ir kt..

8. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su Ligoninės  specialistais ir darbuotojais.

9. Tausoti laikinai jam patikėtą ir bendrojo naudojimo ligoninės turtą, negadinti ligoninės įrenginių ir inventoriaus, o už savo veiksmais Ligoninei padarytą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

10. Ligoninėje nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotikų.

11. Laikytis asmens higienos reikalavimų.

12. Laiku susimokėti už suteiktas mokamas paslaugas

Pacientui draudžiama:

1. Savavališkai išeiti iš ligoninės skyriaus, kuriame pacientas gydomas.

2. Rūkyti   ligoninės   patalpose,   laikyti   ir  gerti   alkoholinius gėrimus, vartoti   narkotines, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas.

3. Vartoti vaistus be gydytojo žinios.

4. Turėti su savimi šaunamąjį arba šaltąjį ginklą.

5. Naudotis laisvų lovų patalyne.

6. Elgtis neatsargiai savo ir aplinkinių atžvilgiu (pvz.: sėdėti ant palangės, ant balkono atramos ir
kt).

Pacientui,  kuris pažeidžia savo pareigas,  tuo  sukeldamas  grėsmę  savo,  kitų pacientų ir darbuotojų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo kitiems pacientams gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, gali būti nutrauktas gydymas ligoninėje, išskyrus atvejus, kai jo gyvybei gresia pavojus.

 

 

 

Informacija

PACIENTŲ TEISĖS

1. Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas

 • Kiekvienas Pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias sveikatos apsaugos ministro nustatytus rodiklius ir reikalavimus.
 • Kiekviena intervencija į Paciento sveikatą, įskaitant tyrimus, yra atliekama laikantis atitinkamų profesinių pareigybinių instrukcijų ir standartų.
 •  Kiekvienas Pacientas turi teisę į garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų Ligoninės personalo elgesį teikiant Pacientui paslaugas bei jam mirus.
 • Ligoninėje Pacientų teisės nevaržomos dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.

2. Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą

 • Pacientas turi teisę pasirinkti gydantį, tiriantį, operuojantį, konsultuojantį gydytoją, slaugos specialistą ar kitą medicinos darbuotoją ir sveikatos priežiūros įstaigą. Ši teisė gali būti ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 • Pacientas turi teisę sužinoti kitotos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą, organizuojant konsiliumus, kviečiant gydytojus konsultantus, nukreipiant konsultacijoms į kitas gydymo įstaigas.

3. Teisė į informaciją

 • Pacientas turi teisę ir gali gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigose teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti.
 • Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją.
 • Pacientas turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, prognozę, atliekamus tyrimus ir jų rezultatus, gydymo metodus, numatomas atlikti operacijas ir kitas medicinines manipuliacijas, gydymo alternatyvas, rizikos laipsnį, galimas komplikacijas bei laukiamus rezultatus, kas gali turėti įtakos Paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo ar tyrimo, o taip pat apie pasekmes jų atsisakius. Informacija Pacientui turi būti pateikiama jam suprantama forma paaiškinant specialius medicinos terminus.

4. Teisė nežinoti

 • Informacija apie Paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, Ligoninėje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę negali būti Pacientui pateikta prieš jo valią. Paciento valia turi būti aiškiai  pareikšta ir patvirtinta Paciento  parašu Paciento medicinos dokumentuose.
 • Nurodyti informacijos pateikimo Pacientui apribojimai netaikomi, kai dėl Paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių Pacientui ar kitiems asmenims.

5. Teisė į nemokamas paslaugas

 • Teisę į nemokamas paslaugas turi Pacientai, apsidraudę ar valstybės draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu ir turintys siuntimą pas gydytoją specialistą arba į stacionarą. Būtinosios pagalbos sveikatos priežiūros paslaugos nemokamai teikiamos visiems nuolatiniams Lietuvoje gyventojams (Lietuvos Respublikos, kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės) neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, bei nepriklausomai nuo to, turi pacientas siuntimą joms ar ne.

6. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą

 • Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie Paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik Pacientui sutikus ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar Pacientui slaugyti.
 • Užtikrinant Paciento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad Paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai tai būtina visuomenės saugumo, nusikalstamumo prevencijos, visuomenės sveikatos arba kitų žmonių teisių ir laisvių apsaugai.

7. Teisė į būtinąją medicininę pagalbą

 • Kiekvienas Pacientas turi teisę į būtinąją medicinos pagalbą, kurią neatidėliotinai suteikia sveikatos priežiūros specialistai. Jeigu Pacientui Ligoninėje nėra galimybių laiku suteikti tinkamą būtinąją medicinos pagalbą, užtikrinama, kad Pacientas kaip įmanoma greičiau būtų pervežtas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą. Būtinosios medicinos pagalbos mastą ir teikimo tvarką nustato LR Sveikatos apsaugos ministerija.

8. Paciento teisė rinktis diagnostikos bei gydymo metodikas ir atsisakyti gydymo

 • Laikoma, kad savanoriškai į Ligoninę dėl stacionarinės ar ambulatorinės sveikatos priežiūros atvykęs Pacientas yra informuotas ir sutinka, kad Ligoninės sveikatos priežiūros specialistas jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinas tyrimų ir gydymo procedūras, nes Ligoninė yra užtikrinusi, kad visa būtina informacija Pacientui būtų suteikta (prieinama) jo buvimo ar lankymosi Ligoninėje metu, o Ligoninės darbuotojai atsakytų į visus Paciento klausimus, susijusius su šia informacija.
 • Pacientai, įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų, gali būti gydomi arba jiems teikiamos kokios kitos sveikatos priežiūros paslaugos, tik kai yra jų sutikimas. Sveikatos priežiūros paslaugos nepilnamečiams pacientams iki 16 metų teikiamos, kai yra jų atstovų sutikimas, išskyrus atvejus, jei tokio sutikimo prašymas prieštarautų nepilnamečio paciento interesams. Procedūros atliekamos tik Paciento sutikimą įforminus raštu ir patvirtinus Paciento ar jo atstovo parašu nustatytos formos sutikimo formoje.
 • Kai yra galimybė rinktis taikomus diagnostikos ir gydymo metodus, Pacientas apie tai informuojamas, supažindintas su šių metodų ypatybėmis, išaiškinami intervencijos į paciento sveikatą tikslas, pobūdis, padariniai bei pavojai ir jam turi būti suteikta pasirinkimo galimybė. Pacientų, įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų, pasirinkimas įforminamas raštu. Už nepilnamečius pacientus iki 16 metų, taip pat už kitus pacientus, kurie dėl savo būklės negali objektyviai vertinti diagnostikos ir gydymo metodikų, pasirenka ir pasirašo jų atstovai. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio paciento iki 16 metų ir jo atstovų, tai diagnostikos ir gydymo metodikas parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus. Paciento sutikimas patvirtinamas paciento (jo atstovo) parašu paciento medicinos dokumentuose.
 • Pacientas turi teisę bet kada raštu atšaukti savo sutikimą gydytis.

9. Paciento teisė pateikti prašymą, skundą, pranešimą

 • Pacientas arba jo atstovas, norėdamas pateikti pasiūlymų dėl Ligoninėje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų pagerinimo, ar manydamas, kad Ligoninėje buvo pažeistos jo, kaip paciento teisės, turi teisę kreiptis į Ligoninės direktorių, o jo nesant – į direktoriaus pavaduotoją gydymui, ir pateikti prašymą, skundą, pranešimą. Ligoninė, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

10. Paciento teisė į žalos atlyginimą

 • Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo V skyrius, Civilinis kodeksas, Draudimo įstatymas, kiti teisės aktai. 
Informacija

Nėra informacijos