PATVIRTINTA

VšĮ Biržų ligoninės direktoriaus

2022m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. PVK- 17

 

 

VŠĮ BIRŽŲ LIGONINĖS STACIONARINIUOSE SKYRIUOSE GYDOMŲ PACIENTŲ

LAIKINOSIOS LANKYMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 1. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. VšĮ Biržų ligoninės stacionariniuose skyriuose gydomų pacientų laikinosios lankymo tvarkos aprašas (toliau - Tvarkos aprašas) taikomas VšĮ Biržų ligoninėje (toliau - Ligoninė), ligoninės pacientams, juos lankantiems ir (ar) lydintiems asmenims ir nustato gydomų pacientų lankymo ir siuntinių jiems perdavimo reikalavimus atšaukus Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją.

 2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir apibrėžtys:

  1. Lankytojai - ligoninėje tiriamus, gydomus, slaugomus pacientus lankantys asmenys.

  2. Lydintieji asmenys – tiriamus, gydomus, slaugomus pacientus lydintys asmenys.

  3. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose teisės aktuose, nustatančiuose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

 

 

 1. SKYRIUS

LIGONINĖS PAREIGOS

 

 1. Ligoninės direktorius atsako už tinkamą pacientų lankymo proceso organizavimą.

 2. Infekcijų kontrolės gydytojo padėjėja privalo užtikrinti, kad ligoninės pacientų atžvilgiu būtų laikomasi Infekcijų kontrolės reikalavimų.

 3. Visais atvejais pacientai gali būti lankomi tik turint skyriaus vedėjo „Pacientų lankymo leidimą“. Skyriaus vedėjui nesant, leidimą gali suteikti gydantis arba budintis gydytojas.

 4. Leidimas lankyti pacientą suteikiamas vykdant lankytojų registravimą.

 5. Ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje ar Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje kiekvienam lankytojui ar lydinčiam asmeniui turi būti pamatuota kūno temperatūra. Jei ji lygi ar viršija 37˚C, lankytojai neįleidžiami.

 

 

 1. SKYRIUS

LANKYTOJŲ PAREIGOS

 

 1. Pacientą lankyti gali tik asmenys, neturintys Covid-19 ligai būdingų simptomų (temperatūra 370C ir didesnė, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, staigus uoslės ar skonio praradimas/susilpnėjimas), ar kitoms užkrečiamoms ligoms būdingus simptomus (sloga, gerklės skausmas, vėmimas, viduriavimas ir kt.) ar nustatyta Covid-19 liga.

 2. Atvykę į ligoninę lankytojai privalo:

  1. pranešti ligoninės darbuotojui apie išduotą leidimą paciento lankymui;

  2. prisistatyti skyriaus darbuotojams bei vykdyti darbuotojų nurodymus;

  3. skyriuje laikytis tylos ir ramybės;

  4. prieš patekdamas į skyrių ir išeidamas iš jo lankytojas turi dezinfekuoti rankas.

 3. Lankytojai ir jų lankomi pacientai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (medicinines kaukes, respiratorius), išskyrus atvejus, kai jų neįmanoma dėvėti dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo ypatumų šios paslaugos teikimo metu. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (medicininių kaukių, respiratorių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (medicininių kaukių, respiratorių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.

 

LANKYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

 1. Pacientai gali būti lankomi tik turint skyriaus vedėjo, jo nedarbo metu gydančio ar budinčio gydytojo, leidimą.

 2. Lankytojas, norintis lankyti pacientą, registruojasi skyriaus, kuriame gydomas pacientas, telefonu, nurodytu www.birzuligonine.lt, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną. Skyriaus vedėjas, gydantis gydytojas ar budintis gydytojas, suteikęs leidimą lankymui, apie tai praneša skyriaus budinčiam darbuotojui.

 3. Pacientą lankyti vienu metu gali tik vienas asmuo. Išimtinais atvejais skyriaus vedėjo (jo nedarbo metu – gydančio ar budinčio gydytojo) leidimu, atsižvelgiant į skyriaus specifiką ir į paciento sveikatos būklę, terminalinės būklės pacientus gali vienu metu lankyti du lankytojai.

 4. Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje pacientų lankymas draudžiamas, išskyrus terminalinės būklės pacientus su skyriaus vedėjo, jo nedarbo metu gydančio ar budinčio gydytojo leidimu.

 5. Lankytojai įleidžiami per Priėmimo ir skubios pagalbos skyrių ar Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių. Budintis darbuotojas:

15.1. apklausia lankytoją dėl COVID-19 infekcijos požymių. Lankytojui pamatuojama kūno temperatūra ir atžymima ant pacientų lankymo leidimo.

15.2. patikrina skyriaus vedėjo ar gydančio, budinčio gydytojo išduotą leidimą lankyti;

 

 1. Pacientai lankomi laikantis šių reikalavimų:

  1. lankytojai gali lankyti pacientus tik nustatytomis lankymo valandomis, kiekvieną dieną nuo 11 iki 12 val. ir nuo 16 iki 18 val.;

  2. lankymas vyksta tik paciento palatoje;

  3. lankymo trukmė - iki 30 min., daugiavietėje palatoje vienu metu gali būti ne daugiau nei vienas lankytojas, išskyrus Tvarkos aprašo 13 punkte numatytais atvejais;

 2. Skyriaus vyresnioji slaugytoja ar budinti slaugytoja yra atsakinga už savalaikį lankytojų registravimą, lankymo taisyklių ir laiko reglamento laikymosi užtikrinimą.

 3. Lankytojų registravimas vykdomas į tam skirtą žurnalą, kuris laikomas slaugytojų poste. Lankytojų asmens duomenis tvarko šiomis sąlygomis ir tvarka:

  1. Registruojami šie lankytojo duomenys:

   1. vardas, pavardė;

   2. telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas);

   3. nuolatinės gyvenamosios vietos informacija: gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris, miestas, savivaldybė, šalis;

  2. renka 18.1 papunktyje nurodytus duomenis tiesiogiai iš duomenų subjekto;

  3. papunktyje 18.1 nurodytus duomenys registruojami dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslų;

  4. duomenys yra saugomi 21 dieną nuo paciento lankymo dienos, po to iš karto sunaikinami popieriniu smulkintuvu;

  5. esant epidemiologinei situacijai duomenys teikiami Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (toliau - NVSC) COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais, be atskiro asmens sutikimo;

  6. duomenys pateikiami NVSC ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, gavus prašymą.

 4. Draudžiama lankytojo asmens duomenis tvarkyti kitais tikslais, nei nurodyta šios Tvarkos 18.3 papunktyje.

 

 

 1. SKYRIUS

SIUNTINIŲ PACIENTAMS PRIĖMIMO IR PERDAVIMO TVARKA

 

 1. Siuntinių pacientams priėmimas ir perdavimas vykdomas šia tvarka:

  1. siuntiniai pacientams priimamai ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje ar Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje kasdien nuo 7.30 iki 16.00 val.;

  2. siuntinys privalo būti švarus, tvarkingai supakuotas (pageidautina mažais kiekiais ir gamyklinėse pakuotėse).

  3. ant siuntinio užrašoma paciento vardas pavardė, skyriaus pavadinimas, kuriame gydomas pacientas ir palatos numeris;

 2. Siuntinį priima bendrosios praktikos slaugytoja ar bendrosios praktikos slaugytojos padėjėja ir įdeda į tam skirtą dėžutę.

  1. apie gautą siuntinį telefonu informuoją skyrių, kuriame gydomas siuntinio gavėjas.

  2. iš skyriaus atvykusi bendrosios praktikos slaugytojos padėjėja siuntinį pristato pacientui. Siuntiniai pacientams perduodami kas 1 val.

 3. Siuntinių dėžutė dezinfekuojama.

 

 1. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Pacientų lankymo tvarka skelbiama viešai įstaigoje ir ligoninės interneto puslapyje.

 2. Lankytojas turi teisę gauti informaciją apie leidimo lankyti pacientą suteikimo tvarką ir lankymo sąlygas telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis.

 3. Nesutikdamas su ligoninės direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu dėl leidimo lankyti pacientą, lankytojas jei, jo manymu, buvo pažeistos jo teisės, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais terminais turi teisę pateikti skundą ligoninės direktoriui ar VšĮ Biržų ligoninės steigėjui.

 

 

 

___________________