MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 

 

Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, teikiamoms Ligoninėje, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:

 • valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų;
 • privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų;
 • valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas ir šių paslaugų kainos tvirtinamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

 

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas

- Asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos, kai pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į ligoninę dėl sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo, išskyrus būtinąją medicinos pagalbą.

- Už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nėra išvardytos LR sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. patvirtintame mokamų paslaugų sąraše mokamų paslaugų sąraše ir jei jos neatitinka būtinosios medicinos pagalbos kriterijų, pacientai apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu moka šiais atvejais:

 • pacientas, neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo arba gydytojo specialisto siuntimo, savo iniciatyva kreipiasi dėl stacionarinės ar specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (konsultacijos, stacionarinio gydymo, procedūros, tyrimo ir pan.) suteikimo į ligoninę. Tuo atveju, jei gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, tolimesnio gydymo išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų bendra tvarka;
 • pacientas, turintis teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, leidus gydančiajam gydytojui, pageidauja, kad jam būtų teikiamos papildomos sveikatos priežiūros paslaugos, t.y. paslaugas, pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones, procedūras;
 • pacientas nori gauti paslaugą ne eilės tvarka, o ambulatorines ir dienos chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga turi galimybes suteikti daugiau paslaugų, nei numatyta sutartyje su teritorine ligonių kasa;
 • pacientas nori gauti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas ne eilės tvarka, o stacionarines slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikianti įstaiga turi galimybes suteikti daugiau paslaugų, nei numatyta sutartyje su teritorine ligonių kasa;
 • pacientas, turintis teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva, leidus gydančiam gydytojui, pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, medžiagas, tyrimus, vaistus, medicinos pagalbos priemones ar procedūras. Šiuo atveju pacientas apmoka pasirinktų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų bazinių kainų skirtumą.
 • už tyrimus, kuriuos pageidauja atlikti pats pacientas, be gydytojo siuntimo;
 • nutraukiant nėštumą, nesant medicininių parodymų;
 • teikiamos sutartyse su TLK nenumatytos sveikatos priežiūros paslaugos;
 • ligoninė yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa ir ligoninės administracija yra matomoje vietoje paskelbusi, kad laikinai, dėl lėšų trūkumo, negali teikti tam tikrų planinio gydymo paslaugų, o apdraustasis pacientas, norėdamas gauti paslaugą skubos tvarka, sutinka pats už ją sumokėti;
 • už nemedicinines paslaugas, pacientui prašant (transporto paslaugos ir kt.). Teikiamos kitos medicininės ir nemedicininės paslaugos, tvirtinamos Ligoninės direktoriaus ar įstaigos steigėjo įsakymais;
 • sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos užsienio piliečiams (išskyrus būtinosios pagalbos paslaugas, teikiamas nuolatinio gyventojo statusą turintiems asmenims ir Europos Sąjungos šalių piliečiams, pateikusiems jų draustumą patvirtinantį dokumentą).

-   Mokamas paslaugas, tyrimus ir procedūras Ligoninė gali teikti tik užtikrinusi, kad šias paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų, nustatytą dieną gautų visi jų laukimo eilėje užregistruoti pacientai.

Nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai.